அட்சரேகை தீர்க்கரேகை ஓர் அறிமுகம் - TN SOCIAL SCIENCE

Tuesday, July 25, 2017

அட்சரேகை தீர்க்கரேகை ஓர் அறிமுகம்

ஆறாம் வகுப்பு - முதல் பருவம்- சமூக அறிவியல் -புவியியல் பாடத்தில் வரும் அட்சரேகை, தீர்க்கை ரேகை பற்றிய காணொளி


நன்றி

 ``அறிவோம் அகிலத்தை`` குழு,
 மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,
சென்னை.

No comments:

Post a Comment