SSLC Social Science Geography of India Map (Peaks) - TN SOCIAL SCIENCE

social science Teachers Portal

Tuesday, February 21, 2017

SSLC Social Science Geography of India Map (Peaks)

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் உள்ள இந்திய புவியியல் வரைபடத்தில் உள்ள முக்கிய சிகரங்கள் மற்றும் குன்றுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள


No comments:

Post a Comment